EDUNAT


 

Museu Ambulant-Proposta Museïtzem

Fase 1. Què és un museu? – Museu Ambulant


Objectius

 • Reflexionar entorn els museus i la seva funció.
 • Aprofundir en el concepte de museu per acabar tenint una definició clara del terme.

Continguts

 • Concepte de l’alumnat sobre els museus.
 • Definició de museu.
 • Rol i funció dels museus.
 • Reflexió i debat entorn el món dels museus.

Proposta de dinàmica: Com definiríeu el concepte “museu”?

Es presenta al grup el Museu ambulant. S’explica que són uns materials cedits pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb aquest material el Museu proposa crear un Museu el centre, però… Què és un museu?

 1. Exploració d’Idees Prèvies:
 • Material:
 • Durada estimada: A partir de 15 minuts.
 • Es pot començar fent una conversa sobre les idees, opinions i experiències de l’alumnat entorn a la institució Museu. Aquest col·loqui ha d’ajudar al/la docent a tenir una visió acurada del coneixement i interès que pot tenir el grup pel que fa als museus;  es pot fer tot el grup classe o en petits grups per després compartir-ho amb la resta. Les imatges de museus d’arreu us poden ajudar per a provocar la conversa. Per tal d’estimular la reflexió, se suggereixen algunes preguntes entorn aquestes imatges: Com explicaríeu què és un museu? Per a què serveix un museu? Per a qui són els museus? Quins museus coneixeu? En quins heu estat? Quins us agradaria visitar?

2. Introducció de continguts:

 • Material:
 • Durada estimada: 1h
 • Una vegada s’han compartit punts de vista sobre els museus, es convida al grup a aprofundir sobre la seva funció i paper social; es pot fer mantenint els petits grups o de forma individual. El material relacionat (article, entrevista i notícia) està pensat per a provocar la reflexió i el debat entre els membres del grup per tal d’ampliar la definició del concepte “museu” i propiciar la reflexió entorn a algunes de les seves funcions com a eines d’aprenentatge i inspiració, espais de conservació del patrimoni i construcció de nou coneixement o com a institucions amb voluntat de transformació social.

3. Estructuració dels continguts:

 • Durada estimada: 30-60 minuts
 • Per acabar aquesta primera fase, es proposa al grup redactar una definició pròpia de museu. Es pot treballar en parelles per tal d’estructurar els coneixements adquirits durant la introducció de continguts. Cada parella podria proposar la seva definició de museu i després compartir-ho amb la resta per tal de generar un debat en què tothom presenta i argumenta la seva proposta. En acabar, es podria fer una votació per obtenir la definició definitiva, fruit de totes les aportacions.

Recursos addicionals

Si us ha interessat la reflexió sobre el rol i les funcions dels museus i la definició del concepte, podeu consultar els següents recursos: