EDUNAT


 

Museïtzem!

Fase 4. Els engranatges del MCNB


Objectius

 • Conèixer la organització interna i les tasques de cada departament al MCNB.
 • Proposar una organització pròpia per al museu del centre.
 • Aplicar el sistema d’organització i tasques al museu del centre.

Continguts

 • Les tasques dels departaments de Comunicació, Educació i activitats, Gestió de públic i Administració i Recursos del MCNB.

Proposta de dinàmica: Els engrantages del MCNB

Us museu no s’acaba en l’exposició que es mostra al públic, al voltant dels museus hi ha tot de tasques necessàries per complir les seves funcions. En aquesta fase us proposem conèixer el funcionament intern del MCNB per desenvolupar el vostre propi sistema organitzatiu al museu del centre educatiu. 

Es proposa al grup la visualització del vídeo relat sobre els engranatges del Museu. A partir de la pregunta “Quins engranatges fan funcionar el museu?” es planteja al grup la dinàmica d’exploració d’idees prèvies (EIP) següent.

Vídeo-Relat: Els Engranatges del museu!

Exploració d’idees prèvies:

S’organitza el grup classe en grups de treball. Es faciliten les fitxes de treball (igual per cada grup) i un cas pràctic per cada departament (document específic). Es planteja que en grups de treball es posin en el paper de les persones responsables de cada departament i reflexionin sobre com resoldrien l’encàrrec que se’ls planteja .

 1. F4_EIP_CasPractic_AdminRec
 2. F4_EIP_CasPractic_GesPublic
 3. F4_EIP_CasPractic_EduAct
 4. F4_EIP_CasPractic_Comunicació
 5. F4_EIP_FitxaTreball (comuna)

Introducció de continguts:

Després de la reflexió, en grups de treball, es proposa la visualització del vídeo sobre les tasques del seu departament on a través de l’entrevista a cada responsable de departament, podran conèixer les tasques d’un dels departaments del MCNB i contrastar amb les seves idees prèvies.

 1. Vídeo entrevista dpt. Administració i Recursos
 2. Vídeo entrevista dpt. Gestió de públics
 3. Vídeo entrevista dpt. Educació i Activitats
 4. Vídeo entrevista dpt. Comunicació

Estructuració de continguts:

Després de la visualització dels vídeos corresponents a cada departament es comparteixen les idees de cada grup de treball amb tot el grup classe per tal de conèixer les diferents tasques.

Comunicació amb el Museu 

El grup fa arribar a les educadores del MCNB el resultat de les seves reflexions així com preguntes o dubtes que hagin sorgit al llarg d’aquesta fase de treball. Podeu emprar l’eina de treball col·laboratiu per fer-ho. Es resoldran aquests aspectes amb una trobada telemàtica amb les educadores del MCNB. L’objectiu d’aquesta trobada és treballar les idees que han sorgit per acompanyar l’alumnat en l’organització final de les tasques del seu propi museu.

Recursos addicionals

Podeu conèixer la tasca d’altres departament del Museu de Ciències Naturals de Barcelona a través del canal de youtube del MCNB. Per exemple a través del video de presentació del Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del MCNB al següent enllaç. 

https://www.youtube.com/watch?v=dMP-DqQyOAY