EDUNAT


 

Museïtzem a distància!

Fase 4. Els engranatges del MCNB


Objectius

 • Conèixer la organització interna i les tasques de cada departament al MCNB.
 • Proposar una organització pròpia per al museu del centre.
 • Aplicar el sistema d’organització i tasques al museu del centre.

Continguts

 • Les tasques dels departaments de Comunicació, Educació i activitats, Gestió de públic i Administració i Recursos del MCNB.

Proposta de dinàmica: Els engrantages del MCNB

 1. Es proposa al grup la visualització del vídeo relat sobre els engranatges del Museu. A partir de la pregunta “Quins engranatges fan funcionar el museu?” es planteja al grup la dinàmica d’exploració d’idees prèvies (EIP) següent.
  1. Vídeo-Relat: Els Engranatges del museu!
 2. EIP: S’organitza el grup classe en grups de treball. Es faciliten les fitxes de treball (igual per cada grup) i un cas pràctic per cada departament (document específic). Es planteja que en grups de treball es posin en el paper de les persones responsables de cada departament i reflexionin sobre com resoldrien l’encàrrec que se’ls planteja .
  1. F4_EIP_CasPractic_AdminRec
  2. F4_EIP_CasPractic_GesPublic
  3. F4_EIP_CasPractic_EduAct
  4. F4_EIP_CasPractic_Comunicació
  5. F4_EIP_FitxaTreball (comuna)
 3. IC: Després de la reflexió, en grups de treball, es proposa la visualització del vídeo sobre les tasques del seu departament on a través de l’entrevista a cada responsable de departament, podran conèixer les tasques d’un dels departaments del MCNB i contrastar amb les seves idees prèvies.
  1. Vídeo entrevista dpt. Administració i Recursos
  2. Vídeo entrevista dpt. Gestió de públics
  3. Vídeo entrevista dpt. Educació i Activitats
  4. Vídeo entrevista dpt. Comunicació
 4. Després de la visualització dels vídeos corresponents a cada departament es comparteixen les idees de cada grup de treball amb tot el grup classe per tal de conèixer les diferents tasques.
 5. EC: Després de la visualització dels vídeos i la posada en comú es realitza una trobada telemàtica amb les educadores del MCNB. Prèviament a aquesta trobada el grup pot fer arribar preguntes al equip educatiu per tal de resoldre-les en aquesta trobada o per correu electrònic.
 6. AC: Es defineix una proposta pròpia d’organització per al museu al centre.

Recursos addicionals

pendent